Music

Kojo Antwi – Nfa Me Nko Ho

Kojo Antwi

Kojo Antwi – Nfa Me Nko Ho (Download Full MP3)

Kojo Antwi has already written his name in the legendary book of Ghana Music, he is one of the people who used to entertain Ghanaians during their active music days. Kojo Antwi has more than 100 songs out there and today I am here to serve you with one of his songs titled Nfa Me Nko Ho, trust me you will love this very much.

Listen to this song and make sure you send it to others as well.

Kojo Antwi – Nfa Me Nko Download

Enjoy the Lyrics below,

Kojo Antwi – Nfa Me Nko Ho Lyrics

Sɛ neɛ wose wodɔ me no
Hwɛ na woanti m’akoma
Mede m’akoma kuruwa ɛkyɛ wo a
Wobɛtumi ahyɛ no ma
Adeɛ a mempɛ ɛnɛ ɔdɔ ntɔsoɔ
Wode me bɛyɛ wo dessert
Wodi w’aduane pa bi na women a
Na wode me afefa w’anum mu
Wode me bɛyɛ wo sapɔfunu da hia wahwehwɛ me
Ɔdɔ saa deɛ, mepa wo akyɛw
Mesrɛ wo fa me si aha yi a
Na mewe ɔsono ama me ho akyiri me no deɛ
Ɔdɔ yɛwu e, anka mewe ntafrɛ anya ahotɔ
Kwani kwani ɔdɔ deɛ, menfata
Mepɛ deɛ ɔpɛbɛ me
Mehia deɛ ɔbɛhia me
Ɛnyɛ deɛ ɔbɛdi me ho agorɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Asosɔn nti na yɛko wo ho no
Wo ho twentwam mo a na yɛatwi afa wo so
Ɔgyina asuogya deɛ no ɔpakyewo
Ɔtua nsuo wie a, ɔse ɔdɛnkyɛm atikɔpɔ
Nkontompo ne nnadaa w’akoma ɛte mpo a, ɛnfa me ho
Kwani kwani ɔdɔ deɛ, menfata
Mepɛ deɛ ɔpɛbɛ me
Mehia deɛ ɔbɛhia me
Ɛnyɛ deɛ ɔbɛdi me ho agorɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Akoma nni rechargeable battery
Yɛntɔn na yɛntwa ne ho factory
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Akoma nni rechargeable battery
Yɛntɔn na yɛntwa ne ho factory
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene mempene no!
M’akoma te sɛ kosua mono a yato no ɛnnɛ
Ɛfiri wo nsa mu ɛhwi fɔm ma yato atwene
Daabi ara adwendwen ni kɔda a nda deɛ mentumi
Ɛnti sɔ m’akoma mu yie
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Me dɔfo kɛseɛ bɛdane me tamfo deɛ ɛbɛku me
Ɛbɛku me
M’akoma te sɛ kosua mono a yato no ɛnnɛ
Ɛfiri wo nsa mu ɛhwi fɔm ma yato atwene
Daabi ara adwendwen ni kɔda a nda deɛ mentumi
Ɛnti sɔ m’akoma mu yie
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Me dɔfo kɛseɛ bɛdane me tamfo deɛ ɛbɛku me
Ɛnfa me nkɔ hɔ (m’akoma sua)
Ɛno deɛ, ɛbɛku me (heartbreaks and lies)
Ɛno deɛ, ɛbɛku me (M’akoma yi ketewa)
Ɛno deɛ, mempene, mentumi
Uuh, ɛbɛku me (m’akoma yi sua)
Ɛno deɛ, mentumi, (heartbreaks and lies)
ɛbɛku me (M’akoma yi ketewa) aah
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)

Write A Comment

Pin It

Discover more from Ghnewslive

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading